Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

Opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan Conrado B.V. tot het verzorgen van een training, al dan niet ten behoeve van het personeel van het betreffende bedrijf of instelling;

Cursus/Training: een door Conrado verzorgde cursus, training, studie- of themadag, seminar, taalreis dan wel enige ander vorm van opleiding op het gebied van taal- en cultuurverwerving en communicatie, alles in de ruimste zin des woords.

Opdrachtgever: Elk bedrijf, instelling of particulier die met Conrado onderhandelt over het verstrekken van een opdracht, dan wel aan Conrado een opdracht heeft gegeven.

Artikel 2. Inhoud van de cursus en organisatie van het examen

Conrado richt de cursus zodanig in dat de cursist na afronding van de cursus redelijkerwijs in staat geacht moet worden het inburgeringdiploma of het staatsexamen conform de Wet Inburgering of een ander officieel diploma dat aan een cursus is gekoppeld  te behalen. Indien de curist geen officieel examens hoeft te halen richt de instelling de cursus zodanig dat de cursist zo goed mogelijk een niveauverhoging van haar taalvaardigheid kan bereiken.

Artikel 3. Tijdstippen, tarief en locaties

Het lesrooster staat weergegeven op de website.

De cursusinstelling behoudt zich het recht voor het rooster en de locaties of vestiging om organisatorische en/of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen. Wijzigingen van het rooster en / of locaties of vestiging worden tijdig aan de cursist doorgegeven.

Betaling particuliere trainingen: betaling van de faktuur vindt plaats minimaal drie dagen vóór de eerste lesdag door middel van storting op het rekeningnummer 3508109 ten name van Conrado B.V. Bij een volgende betalingstermijn vindt betaling weer plaats drie dagen voordat een nieuwe periode lessen ingaat.  Indien de cursist een lening overeenkomt met DUO dan wordt de faktuur door Conrado en cursist ondertekend voordat de eerste lesdag aanvangt. Indien de cursist niet tijdig betaalt, wordt de cursus na 2 weken stopgezet. Bovendien worden er administratiekosten van 45 euro in rekening gebracht.

Artikel 4. Rechten en plichten cursist

De cursist gaat akkoord met het uitwisselen van zijn gegevens door de cursusinstelling en de IB-groep ten behoeve van de registratie van de examenuitslagen.

De cursist gaat akkoord met het uitwisselen van zijn gegevens door de cursusinstelling en de organisatie die in opdracht van Blik op Werk voor het Keurmerk Inburgeren het tevredenheidonderzoek uitvoert.

Als de cursist tekent in een periode dat het keurmerk “tijdelijk ongeldig” is, en de aanbieder het keurmerk daarna toch verliest, dan kan de cursist als hij dat wil en als hij niet op de hoogte was over de tijdelijke ongeldigheid toen hij het contract tekende, – zonder verdere opgaaf van redenen – het contract ontbinden en alle betaalde kosten terugkrijgen. Bij verlies van het (voorlopige) keurmerk mag de cursist altijd de cursus afmaken met behoud van de lening en vergoeding.

Het kan voorkomen dat een cursus niet door kan gaan doordat er niet voldoende cursisten zich hebben ingeschreven (bij groepslessen is dat als het aantal inschrijvingen voor een cursus minder dan zes cursisten is). Voordat de cursus start stelt Conrado B.V. de cursist hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. De cursist heeft de keuze om of het betaalde cursusgeld terug te krijgen of om te wachten op het moment waarop er wel voldoende cursisten zijn om alsnog met de cursus te starten. De cursist kan dit met Conrado B.V. bespreken.

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden

Zowel de zakelijke als de particuliere opdrachtgever hebben zeven dagen bedenktijd nadat het cursusgeld is betaald. Indien opdrachtgever binnen zeven dagen na betaling niet besluit aan de cursus deel te nemen krijgt de opdrachtgever het betaalde bedrag terug van de cursusinstelling.

Particuliere en zakelijke training

Lessen welke 24 uur van tevoren worden afgezegd door Deelnemer of Opdrachtgever kunnen binnen 30 dagen worden ingehaald door Deelnemer. Lessen die te laat worden afgezegd door Deelnemer of Opdrachtgever komen te vervallen. Er geldt een maximaal aantal annuleringen van 20% van het aantal (tussen opdrachtgever en Conrado) overeengekomen lessen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd. Annuleringen voor lessen op maandag dienen uiterlijk op de voorafgaande vrijdag voor 13.00 uur te worden doorgegeven. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per email plaatsvinden. Volledige vergoeding van het cursusgeld tot en met de door Conrado vastgestelde einddatum is verschuldigd indien minder dan twee weken voor aanvang van de Training wordt geannuleerd.

Indien Opdrachtgever een Training tussentijds annuleert, blijft volledige vergoeding van het cursusgeld tot en me de door Opdrachtnemer vastgestelde einddatum verschuldigd. Het is uitsluitend aan Conrado voorbehouden hiervan af te wijken. Lessen worden ingehaald in een andere groep dan de groepslessen waarvoor de cursist heeft betaald.

De volgende annuleringgronden worden door Conrado onder voorbehoud en zulks ter boordeling van Conrado geaccepteerd: verhuizing naar een locatie buiten een straal van Amsterdam; medische oorzaken waardoor Deelnemer niet in staat is de lessen te volgen. De Deelnemer dient in voorkomende gevallen een door Conrado vast te stellen bewijsstuk te overhandigen.

Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst bij aangetekend schrijven tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht tot betaling van 100% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat tot het tijdstip van beëindiging is uitgevoerd, vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

Indien de opdrachtgever recht heeft op een vergoeding zoals bedoeld in artikel 3, wordt de vergoeding binnen twee maanden door Conrado aan de opdrachtgever uitbetaald.

Artikel 6. Uitval van opleidingsactiviteiten

De cursusinstelling zal ervoor zorgen dat uitval van cursusactiviteiten zo veel mogelijk wordt voorkomen. De cursusinstelling spant zich in om op verzoek van de cursist niet genoten cursusactiviteiten als gevolg van uitval, aan te bieden op een ander tijdstip. Dit tijdstip wordt, zo mogelijk na overleg met de cursist, vastgesteld. Als de cursist heeft betaald voor een les en de les wordt verplaatst heeft cursist recht op restitutie van het cursusgeld indien hij niet aanwezig kan zijn bij de inhaalles. Indien de les niet kan worden ingehaald, heeft de cursist uiteraard recht op restitutie.

Artikel 7. Klachtenreglement

Op de dienstverlening van de cursusinstelling is het klachtenreglement van toepassing. http://conrado.nl/contact/

Artikel 8. Privacyreglement

Op de registratie en de verwerking van de persoonsgegevens is het privacyreglement van toepassing.

Artikel 9. Leermiddelen

Onderwijsmateriaal wordt uitsluitend tegen betaling verstrekt.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Conrado vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht berust bij Conrado tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door Conrado vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaarmaken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook electronisch, mechanisch of anderszins, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enige ander wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van enig Onderwijsmateriaal of werk, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Conrado niet toegestaaan.

Artikel 11. Voorschriften van de cursusinstelling

De cursist houdt zich in de gebouwen van de cursusinstelling en de daaraan verbonden terreinen aan de daarvoor geldende voorschriften.

Artikel 12. Einde overeenkomst

Het cursuscontract eindigt:

  • doordat de cursist de cursus met een diploma dan wel certifica(a)t(en) heeft afgerond;
  • door het verstrijken van de termijn waarvoor deze overeenkomst is aangegaan;
  • indien de cursist op eigen initiatief de cursusinstelling kennelijk definitief heeft verlaten.
  • met wederzijds goedvinden van de cursist en de cursusinstelling, nadat dit door beiden schriftelijk is bevestigd;
  • In het geval de cursusinstelling het Keurmerk Inburgeren verliest en de cursist de cursus elders wil vervolgen. De cursist kan dan aanspraak maken op het resterende cursusgeld (dit geldt alleen indien de cursist de cursus zelf gefinancierd heeft).
  • In het geval de cursusinstelling door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding aan te bieden.

Artikel 13. Slotbepaling

In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de cursusinstelling na overleg met de cursist.

Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.